Vasa Kenneldistrikts årsmöte 27.3.2019

Medlemsföreningarna i Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri r.f. kallas härmed till ordinarie årsmöte, som hålls onsdagen den 27.3.2019 kl.19.00 på hotell Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm.

På årsmötet behandlas de i 22 § i kenneldistriktets stadgar nämnda ärendena.
Enligt kenneldistriktets stadgar 22 § har medlemsförening rösträtt vid Kenneldistriktets årsmöte om den antagits som medlem före utgången av föregående verksamhetsperiod och om föreningen lämnat in verksamhetsberättelse för föregående år, samt erlagt medlemsavgiften.

Varje medlemsförening har en (1) röst för varje påbörjat 20-tal medlemmar, dock högst fem (5) röster. Den befullmäktigade personen kan representera endast en (1) förening. Fullmaktsgranskningen sker före årsmötets början. Övriga intresserade kan närvara, dock utan rösträtt.

Styrelsen