Vasa Kenneldistrikts årsmöte 24.6.2020

Medlemsföreningarna i Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri r.f. kallas härmed till ordinarie årsmöte, som hålls onsdagen den 24.6.2020 kl.19.00 på hotell Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm.

På årsmötet behandlas de i 22 § i kenneldistriktets stadgar nämnda ärendena. Enligt kenneldistriktets stadgar 22 § har medlemsförening rösträtt vid Kenneldistriktets årsmöte om den antagits som medlem före utgången av föregående verksamhetsperiod och om föreningen lämnat in verksamhetsberättelse för föregående år, samt erlagt medlemsavgiften. Varje medlemsförening har en (1) röst för varje påbörjat 20-tal medlemmar, dock högst fem (5) röster. Den befullmäktigade personen kan representera endast en (1) förening. Fullmaktsgranskningen sker före årsmötets början. Övriga intresserade kan närvara, dock utan rösträtt.

Pga. rådande Corona-situation och de begränsningar som finns gällande möten, så önskar vi att alla de som tänker närvara vid årsmötet anmäler sig på förhand till distriktets sekreterare per telefon eller e-post senast måndagen den 22.6.2020.

Vasa Kenneldistrikt har som tradition att bjuda in distriktsmästare, FM-vinnare och Vuolasvirta-pristagare för att mottaga hederspris vid distriktets årsmöte. Pga. rådande omständigheter ha distriktets styrelse beslutat att inga av ovannämnda inbjuds till distriktets årsmöte detta år. Hederspriserna sänds med representanter från de olika medlemsföreningarna, som deltar vid mötet, alternativt fås av distriktets sekreterare i efterhand. Pristagarna får information om detta i personliga brev.

Styrelsen