Kennelpiirin säänöt

Varsinais-Suome kennelpiiri ry:n

SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä kennelpiiri. Sen kotipaikka on Turku. Varsinais-Suomen Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat Varsinais-Suomen kunnat.

 

Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit

2 §

Kennelpiirin on Suomen Kennelliitto-Finska Kennel-klubben ry:n (jäljempänä liitto) jäsenyhdistys, joka alueorganisaationa ja toimintaelimenä vastaa liiton edustuksesta omalla alueellaan. Liitto ohjaa ja valvoo kennelpiirin toimintaa.

 

Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot

3 §

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia alueensa kennel-toiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja liiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat liiton valtuusto ja hallitus.

Sekä järjestämällä kokouksia, kursseja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi kennelpiiri voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

4 §

Kennelpiirin on lähetettävä liitolle vuosittain liiton hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus.

 

5 §

Kennelpiirin viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

 

Jäsenyys kennelpiirissä

6 §

Kennelpiirin jäseninä voivat olla rekisteröidyt paikallista tai alueellista kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, rekisteröidyt rotua harrastavat yhdistykset tai rekisteröidyt rotuyhdistykset, jotka kennelpiirin hallitus hyväksyy jäseniksi ja joiden kotipaikka on kennelpiirin alueella. Valtakunnalliset rotujärjestöt eivät voi olla kennelpiirin jäseniä.

Kunniapuheenjohtajaksi voi kennelpiirin kokous yksimielisellä päätöksellä kutsua, hallituksen esityksestä, kennelpiirin entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi.

 

7 §

Liiton hallitus voi hyväksyä kennelpiirin jäsenyhdistyksen liiton jäseneksi. Yhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.

 

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana kennelpiirille toimintailmoitus liiton vahvistamalla lomakkeella, josta ilmenee myös toimihenkilöt osoitteineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Kyseisen ajankohdan jäsenmäärän mukaan määräytyy jäsenyhdistyksen äänimäärä kennelpiirin kokouksessa.

 

8 §

Jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa liiton ja kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa liiton ja kennelpiirin sääntöjen kanssa.

 

9 §

Jos jäsenyhdistys haluaa erota Kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä kennelpiirin kokouksessa.

Hallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi kennelpiiristä, jos se on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa toimintakauden loppuun mennessä.

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

 

10 §

Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo liiton tai kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien tai lain vastaisesti.

Lievistä rikkomuksista kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.

 

11 §

Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa kennelpiirin kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Lopulliseen erottamiseen vaaditaan tällöin kokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä.

 

12 §

Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.

 

Taloudelliset asiat

13 §

Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

14 §

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksu kennelpiirille sisältää jäsenyhdistyksen jäsenmaksun myös liitolle.

 

Hallitus ja kennelpiirin toimihenkilöt

15 §

Kennelpiirin hallinnosta vastaa hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin kokous.

 

 

 

16 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava liiton henkilöjäseniä.

Hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki roturyhmät ovat edustettuina.

 

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen tai hänen varajäsenensä eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

 

17 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on viisi (5) hallitukseen kuuluvaa, josta yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

18 §

Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

19 §

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 

 1. johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 2. huolehtia kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta
 3. edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa
 4. valita 16§:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
 5. valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 6. hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 6§:n mukaisesti
 7. pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka
 8. päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta
 9. nimetä kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää liitolle alueellaan toimivat liiton toimihenkilöt
 10. valita vuosikokouksen nimeämien jaostojen puheenjohtajat ja niihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä
 11. valita valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin ja
 12. käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat

 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on lain mukaan tehtävä päätökset. Piirin toimihenkilöillä sekä liiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus piirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.

 

20 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään kirjeellä, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti

vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

 

21 §

Kennelpiirin varsinainen kokous (vuosikokous) pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu kennelpiirin varsinaiseen kokoukseen lähetetään hallituksen toimesta jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun varsinainen kokous on itse päättänyt kokouksen pitämisestä tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä tai 1/10 äänioikeutetuista on sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle samalla tavoin kuin hallituksen varsinaisen kokouksen viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

 

22 §

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 7 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa.

Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien  henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää kennelpiirin hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
 2. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 5. ääntenlaskijoiden valinta
 6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan
 7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta
 9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma
 10. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen kuluvalle toimintakaudelle
 11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen
 12. hallituksen puheenjohtajan valinta ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle
 13. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen
 14. jaostojen nimeäminen
 15. liiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen
 16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä
 17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

 

Sääntöjen muutokset ja kennelpiirin purkaminen

23 §

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan kennelpiirin kokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 äänten enemmistöllä, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille kirjatulla kirjeellä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.

Sääntömuutos on liiton hallituksen hyväksyttävä.

 

Asioiden ratkaisu kokouksissa

24 §

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan kennelpiirin ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa

 

25 §

Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kennelpiirin kokouksessa, joista toinen on vuosikokous.

Purkamispäätös on tehtävä kummassakin kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

 

26 §

Jos kennelpiirin puretan tai lakkautetaan, tulevat jäljelle jääneet varat viimeisen kennelpiirin kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti, jota vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut, jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.

 

 

 

Hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallitus, yhdistysrekisteri 12.01.1998

Rek. No 71232  ja nimen muutos 10/1999