Yleistä

Koe- ja kilpailuasiat

**********

Koetoimitsija!

Tarkista, että olet Kennelliiton koetoimitsijalistalla!
Tämä on tärkeää, sillä muutoin et voi hakea kokeita etkä myöskään toimia koetoimitsijana.

HUOM!

Yllä mainittu asia EI KOSKE Suomen Palveluskoiraliiton Virkku.net -sivuston kautta anottavia kokeita (mm. luonnetesti, MH-kuvaus, palvelus- tai pelastuskoirakokeet, rally-toko ja toko).

Agility- ja Vinttikoiraliiton koetoimitsijat voivat kysyä asiaa ko. liitoilta.

 

Uudenmaan Kennelpiirin kautta uusittavat koetoimitsijakortit

hoitaa Olli Miettinen (yhteystiedot löytyvät hallituksen tiedoista). Uusimiseen tarvitaan puolto joko jäsenyhdistykseltä tai piirin jaostolta sekä tarvittaessa vanha koetoimitsijakortti.

**********

Kokeiden säännöt tästä linkistä... (pdf)

Myönnetyt kokeet SKL:n Tapahtumakalenterissa
Kalenterista löytyvät myös järjestettävät näyttelyt.

Kokeiden ja näyttelyiden anominen sähköisesti Kennelliiton Omakoira - järjestelmässä
Uudenmaan Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet ja näyttelyt anotaan sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita ja näyttelyitä Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet ja näyttelyt yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä. 

Omakoira-palvelun käyttöohjeet löytyvät täältä:Omakoiraohjeet

Kokeiden ja kurssien anominen
Kokeet/kurssit 1.8. - 31.12. anotaan 31.3. mennessä
Kokeet/kurssit 1.1. - 30.4. anotaan 31.8. mennessä
Kokeet/kurssit 1.5. - 31.7. anotaan 31.12 mennessä

Kurssit anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Kurssianomukset toimitetaan kennelpiirin sihteerille. Anomuksen on oltava täytettynä kaikilta osin.

Huom! Seuraavan aikajakson anomuksia ei saa lähettää kennelpiirille, ennen kuin edellisen aikajakson anomuksien aikaraja on täyttynyt. Liian aikaisin lähetetyistä anomuksista kennelpiiri ei ota vastuuta.

Luvat koirien irtipitämiseksi kokeissa 1.3. - 19.8.
Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen aikana. Lupia myönnetään vain SKL:n hyväksymiin koemuotoihin.
Kennelpiirin kanakoirakokeiden irtipitoluvat anotaan yhteishakemuksella kanakoirajaoston toimesta kennelpiirin myöntämiin kokeisiin. Luvan hakemista varten tulee kokeen järjestäjä toimittaa kanakoirajaoston koollekutusujalle sähköisesti heti kokeen hyväksymisen jälkeen liite irtipitolupaa varten.
Liitteessä tulee ilmetä:

Koe-/koulutusalue: liitteeksi kartta 1: 20 000 / 50 000
Vastuuhenkilöiden yhteystiedot
Arvio toiminnan toistuvuudesta
Arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
Koemuoto sekä lyhyt kuvaus millaisesta toiminnasta on kyse

Muut irtipitolupaa tarvitsevat koemuodot vastaavat itse irtipitoluvan hakemisesta, riistakeskukselta.

 

Piirinmestaruusmitalit
Piirinmestaruuskokeiden mitalit ovat Voitto Pulkkisella p. 050-458 3741. Ota yhteys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kokeita.