Kennelpiirin säännöt

Satakunnan Kennelpiiri ry:n säännöt

Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Kennelpiiri ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki. Sen tarkoituksena on edistää alueellaan puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä.

Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka rajat määrää Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n valtuusto.

Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto-Finnska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) jäsen ja sen alueellinen toimielin.

Tarkoitustaan kennelpiiri toteuttaa työskentelemällä kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi ja koiranjalostuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi

- pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä ja Kennelliiton välillä

- harjoittamalla tiedotus-, koulutus-, ja valistustoimintaa,

-ohjaamalla ja valvomalla alueensa koirankasvatus-, näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa,

- järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja,

- edistämällä kenneltoiminnan järjestäytymistä,

- lähentämällä jäsenyhdistyksiä ja eri rotujen harrastajia toisiinsa ja edistämällä niiden yhteistyötä, järjestämällä joko yksin tai yhteistoiminnassa niiden kanssa kokouksia, koulutusta sekä neuvottelu-, selostus-, ja esitelmätilaisuuksia, lähettämällä niille tiedotuksia ja kennelaineistoa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Kennelpiiri edustaa alueensa kenneltoimintaa ja valvoo sen etuja Kennelliitossa, pitää yhteyttä paikallisiin metsästys-, eläinsuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöihin sekä viranomaisiin ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan kenneltyötä yleensä ja kennelpiirin toimintaa edistäviä aloitteita ja ehdotuksia.

Kennelpiirin on lähetettävä vuosittain ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua Kennelliitolle toimintakertomus.

Kennelpiirin virallinen kieli on Suomi.

 

Kennelpiirin jäsenistö

Kennelpiirin jäseninä voivat olla ne rekisteröidyt kenneltoimintaa harrastavat yhdistykset, jotka piirin hallitus hyväksyy vähintään ¾ äänten enemmistöllä ja joiden kotipaikkakunta on kennelpiirin alueella.

Kunniajäseneksi voi kennelpiirin vuosikokous hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kennelpiirin tarkoitusperien toteuttamista.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenyhdistyksen on vuosittain lähetettävä kennelpiirille ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua toimintailmoitus, josta ilmenee myös yhdistyksen jäsenmäärä edellisenä toimintavuotena.

Jäsenten tulee kenneltoiminnassaan noudattaa kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä.

Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa kennelpiirin tarkoitusperien kanssa. Yhdistyksen kenneltoimintaa koskevalle sääntöjen muutokselle on saatava kennelpiirin hallituksen hyväksyminen.

Jos jäsen haluaa erota kennelpiiristä, tehköön siitä lainmukaisen ilmoituksen. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos se ei ole toimintavuoden aikana suorittanut jäsenmaksuaan. Eroaminen lasketaan  tapahtuvaksi em. ilmoitusta seuraavan toimintavuoden alusta.

10§

Hallitus voi vähintään 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen kennelpiiristä, jos se tahallisesti rikkoo kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii kennelpiirin tarkoitusperien vastaisesti taikka on rikkonut lakia tai hyvää tapaa vastaan. Lievistä rikkomuksista hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen.

11§

Hallituksen erottamispäätöksestä erotettu voi valittaa kennelpiirin vuosikokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista kennelpiirille. Loplliseen erottamiseen vaaditaan tällöin vuosikokouksen äänten 3/4 enemmistö.

12§

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

 

Taloudelliset asiat

13§

Kennelpiirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

14§

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava toukokuun loppuun mennessä.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.

Johtoelimet ja niiden tehtävät

15§

Kennelpiirin hallinnosta huolehtii hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää kennelpiirin kokous.

16§

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 4 jäsentä ovat vuosittain erovuoroisia. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden on oltava kennelliiton jäseniä.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kahdella ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kennelpiirin kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita tarpeen niin vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.

17§

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 6 jäsentä on läsnä.

18§

Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä sihteerin sekä jonkun muun kennelpiirin toimihenkilön juoksevissa asioissa yksin kirjoittamaan kennelpiirin nimen.

19§

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen

 1. johtaa kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta.

 2. edustaa kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa.

 3. valita varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 4. valmistaa ja esittää kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, näiden sääntöjen muutokset sekä muut kokoukselle kuuluvat asiat.

 5. hyväksyä uudet jäsenet.

 6. päättää jäsenten erottamisesta ja huomautuksen antamisesta.

 7. nimetä henkilöt kennelpiirin sovitteluelimeen.

 8. käsitellä jäsentensä 1 kuukautta ennen kennelpiirin kokousta saapuneet tälle esittämät asiat.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.

20§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka toimitetaan jäsenelle, mikäli mahdollista viimeistään viikkoa ennen kokousta.

21§

Kennelpiirin vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenyhdistyksille kirjeellä viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti on hallitukselta pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen viimeistään 2 kuukauden kuluttua em. pyynnön saatuaan.

22§

Kennelpiirin kokouksessa on jokaisella jäsenyhdistyksellä 1 ääni kutakin siihen kuuluvaa henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20 lukua kohti.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa kokouksessa käyttää yhdistyksen valtuuttama edustaja tai edustajat, joiden lukumäärää hallitus voi tarvittaessa rajoittaa. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettavaksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali,

 2. valtakirjain tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen,

 3. kokouksen laillisuuden toteaminen

 4. kahden jäsenen valitseminen tarkastamaan pöytäkirja,

 5. ääntenlaskijoiden valinta,

 6. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit, tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen,

 7. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilivuodelta,

 8. kuluvan vuoden toimintasuunnitelma,

 9. hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden määrääminen kuluvalta toimintavuodelta,

 10. kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen kuluvalta toimintavuodelta,

 11. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen,

 12. hallituksen puheenjohtajan ja uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle. Hallituksessa tulee mahdollisuuksien mukaan olla edustettuna metsästys-, palvelus- ja muitten koirarotujen harrastajat.

 13. roturyhmäjaostojen nimeäminen ja niiden puheenjohtajien valinta. Tämän jälkeen valitaan jaostoihin kulloinkin tarpeelliseksi katsottu määrä jäseniä, ellei tätä anneta hallituksen tehtäväksi.

 14. valitsijamiesten valinta valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin,

 15. kolmivuosittain tapahtuva Kennelliiton valtuustoehdokkaitten ja yleiskokouksen edustajien valitseminen.

 16. jäljempänä 24§:ssä tarkoitettu kennelpiirin sääntöjen muuttaminen tai 25§:ssä tarkoitettu kennelpiirin purkaminen.

 17. muut kokouskutsussa mainitut asiat, sekä

 18. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu. Näistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja päättää, jos päätös on yksimielinen, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 14§:n määräykset.

Asioiden ratkaisu kokouksissa

23§

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei suljettua äänestystä vaadita ja kannateta. Jäsenen erottaminen ratkaistaan suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Sääntöjen muutokset ja kennelpiirin purkaminen

24§

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan kennelpiirin kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut, ja muutosehdotuksista on tiedotettu jäsenille kirjatulla kirjeellä vähintään 1 kuukausi ennen kokousta.

25§

Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä päätös vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kennelpiirin kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja on päätöstä kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4:lla annetuista äänistä.

26§

Jos kennelpiiri puretaan, tulevat jäljelle jääneet varat viimeisen kennelpiirin kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle.

27§

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.