Tiedote 12.2.2016

Oikein hyvää talven jatkoa teille kaikille!

Vuosikokous
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 8.maaliskuuta 2016 klo 19.00 Maaseuturavintola Hollolan Hirvessä, Aikkalantie 37, 15880 Hollola.

Vuosikokouskutsu lähetetään kirjeitse jäsenyhdistyksille ja ainaisjäsenille.

 

Koetoimitsijat Omakoira –järjestelmään

SKL:lta saapui 10.2.16 tieto, että koetoimitsijoiden tiedot tulee olla tallennettuna Omakoira –järjestelmään 1.4.16 mennessä. Nyt pyytäisinkin yhdistyksiä / koetoimitsijoita ilmoittamaan allekirjoittaneelle sähköpostilla seuraavat tiedot: SKL:n jäsennumero ja nimi, koemuodot, joihin on koetoimitsijan pätevyys ja mielellään, jos on muistissa, minä vuonna on koetoimitsijankortti ensimmäisen kerran myönnetty ja uusimiset. Tämä ei koske Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Agilityliiton ja Suomen Vinttikoiraliiton alaisia kokeita.

Pyytäisin tiedot mielellään 20.3.2016 mennessä spostiin: sinikka.suntiola@phnet.fi.

 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Ylläpito: Tuija Miettinen, 040 5302240, tuisku-m@phnet.fi

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.8. – 31.12.2016

Koe- ja kurssianomukset: SKL:n taholta on siirrytty Omakoira –järjestelmään ja toivomus on, että koe- ja kurssianomukset ko. ajalle tehtäisiin suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Asiaan liittyvää aineistoa löytyy www.kennelliitto.fi -> Omakoira –järjestelmä. Kokeiden ja kurssien anomisesta on siellä seikkaperäiset ohjeet. Mikäli ette ano kokeita ko. järjestelmän kautta 31.3.2016 mennessä, niin voitte lähettää ne ”entiseen tapaan” kirjallisena allekirjoittaneelle / skannattuna sähköpostiin. Ainoa muutos asiaan on se, että koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava koetoimitsija tiedon perään. Paperisessa koe- ja kurssiano-muksessa on jokainen kohta täytettävä, mm. ilmoitusten vastaanottajan osoite- ja puhelintiedot. Anomuksia ei pysty tallentamaan järjestelmään muuten lainkaan. Joten mieluiten Omakoiran kautta on anottava. Tallennan koeanomukset sitten ko. järjestelmään. Kirjallisena lähetettävissä anomuksissa on oltava sähköpostiosoite, josta voin tarvittaessa kysellä tietoja tai informoida anojaa mahdollisista kokeiden päällekkäisyyksistä. Lähetän koekoosteen huhtikuun alussa kaikille kokeita / kursseja anoneille ja tämän vuoksi tarvitsen sen sähköpostiosoitteen. HUOM!: Mikäli teidän osoitetietoja ei saa laittaa näkyviin, niin siitä on laitettava merkintä anomukseen, Omakoirassa se laitetaan aivan viimeiselle mahdolliselle riville, siitä ei tieto välity Tapahtumakalenteriin.

Mikäli kurssien järjestämispaikka on kennelpiirin toimitilassa Simolankatu 2:ssa, niin se on ensin varattava puhelimitse (03) 7345041 (klo 16.30 – 18, ma – pe) ennen kuin sen voi laittaa tilaisuuden pitopaikaksi. SYY: varauksia on tosi paljon, joten ei ole automaattista, että tilat ovat vapaana.

Koe- ja kurssianomukset ko. ajalle on toimitettava kennelpiirin sihteerille 31.3.16 mennessä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Epäselvät ja myöhästyneet anomukset palautetaan. Kaikissa anomuksissa on oltava kaikki tarvittavat tiedot ja eritoten mistä tilaisuudesta on oikein kyse. Jokaisessa kokeessa on oltava ko. koemuotoon pätevöity koetoimitsija, jotta koe on virallinen (koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva kortti ja SKL:n jäsen maksu maksettuna). SKL:n sivuilta löytyy myös anomuslomakkeita, joita voitte käyttää, siis mikäli koetta ette pysty anomaan suoraan Omakoira –järjestelmän kautta.

Edellytys kokeiden ja kurssien järjestämiseen on myös se, että yhdistyksen jäsenmaksu kennelpiirille ja SKL:lle on oltava maksettu. Kokeiden anojat, olkaa yhteydessä muihin anojiin, jotta päästäisiin eroon kokeiden päällekkäisyyksistä.

 

Toimintailmoitukset
Toimintailmoitukset olisi SKL:n suosituksen mukaan tehtävä Omakoira –järjestelmän kautta, ohjeet löytyvät www.kennelliitto.fi ->Omakoira –järjestelmä Lomakkeet löytyvät www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt > yhdistykset -> toimintailmoitukset. Toimintailmoituslomake on lähetettävä tässä tapauksessa Sinikka Suntiolalle osoitteeseen Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola, (sinikka.suntiola@phnet.fi), 31.3.16 mennessä. Toinen vaihtoehto on skannata toimintailmoitus ja lähettää sähköpostitse allekirjoittaneelle tai kirjoittaa s-postiin vastaavat tiedot ja ehdottoman tärkeä tieto on jäsenmäärä. HUOM! Älkää lähettäkö toiminta-ilmoituksia suoraan SKL:lle, koska siellä niitä ei tallenneta ennen kuin loppukesällä. Mikäli toimintailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä allekirjoittaneelle / Omakoira -järjestelmään, niin laiminlyöminen saattaa estää kokeiden, kilpailuiden ja näyttelyiden järjestämisen. Kennelliiton nettisivustolla on ohjeet Omakoira –järjestelmään rekisteröitymisestä ja sen käytöstä. Toimintailmoituksen voi lähettää vaihtoehtoisesti myös laittamalla kaikki lomakkeessa olevat tiedot sähköpostilla.

Pyydän ystävällisesti toimittamaan tämän tiedotteen sellaiselle henkilölle, joka hoitaa yhdistyksessänne näitä asioita, mikäli tämän tiedotteen vastaanottaja ei enää hoida asioita. Toimintailmoitukseen täytetään toimi-henkilöt vuodelle 2016 ja ehdottomasti jäsenmäärä. Omakoira -järjestelmässä on yhdistysten perustiedot, sinne vain päivitykset ja jäsenmäärät. Mikäli jäsenmäärää ei ole lisätty Omakoiran kautta tehtyyn päivityk-seen, järjestelmä ”herjaa” keskeneräisestä ilmoituksesta.  Allekirjoittanut saa toimintailmoitustiedot ko. järjestelmän kautta. Pyyntö SKL:n jäsenille: päivittäkää aina yhteystietonne Omakoira –järjestelmään (osoite, puhelin ja sähköposti). Mikäli jollakin henkilöllä on esim. suojattu osoite, niin järjestelmässä on mahdollisuus laittaa rasti siihen kohtaan, tällöin tietonne eivät näy muille.

 

Renkomäen halli
Renkomäen hallin käyttäjät: muistakaa kokoustilat käytössä), niin tällöin on pysäköinnin suhteen oltava tosi tarkkana. lukita ovet pois lähtiessänne ja varmistakaa, että ovet ovat todella lukossa. Nyt on monena kertana ollut hallin ovi lukitsematta. ROSKIA EI SAA JÄTTÄÄ missään tapauksessa keittiöön eikä muihin tiloihin jne. Harjoitusvuorolla mahdollisesti käytössä olevia mattoja ja hyppytelineitä tms. ei saa jättää keskelle hallia vaan ne on siirrettävä hallin seinustalle. Pihalla on jäteastiat ja muistakaa jätteiden lajitteluohjeet. Muistakaa Renkomäen hallin säännöt. Mikäli sääntöjä ei noudateta, voidaan tällaisilta käyttäjiltä evätä hallin käyttö. Ajoittain hallin tiloja jätetään luvattoman epäsiisteiksi, on tosi ikävää seuraavan varaajan tulla esim. näyttelyä pitämään, kun on paikat epäsiisteinä. Autojen pysäköinnin on tapahduttava Renkomäen hallin alueella, ei saa pysäköidä kadun varteen eikä Simolankadun varteen. Aidan ulkopuoleinen alue kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Varatun vuoron vastuuhenkilön on huolehdittava myös tästä pysäköinti asiassa. Hallilla saattaa olla yhtä aikaa kaksikin tilaisuutta (harjoitusvuorot ja kokous).
 

Kennelpiirin posti ja kokoustilojen varaukset

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kokoustilojen varaukset: Sinikka Suntiola, (03) 7345041, ei viestejä. Kokoustiloja ei voi varata sähköpostilla, vain puhelimitse. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi.

Sihteerin tavoittaa parhaiten maanantaista perjantaihin klo 16.30 – 18, päiväaikaan ei ole kukaan puhelimeen vastaamassa, koska teen päivätyön muualla.
 

Renkomäen hallin varaukset
Renkomäen hallin varauksia hoitaa Leila Tikkanen 0400 748078.
Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla www.kennelpiiri.fi/salpausselka
HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

 

Kokeet ja kurssit ajalle 1.5. – 31.7.2016 ja koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa / peruutusta. Siirto /  peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa, tokoa ja Rally-Tokoa) voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä / peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen kokeen siirrosta / peruutuksesta on ilmoitettava kahden viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne.

Kokeet ja kurssit ko. ajalle löytyy kennelpiirin sivustolta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka tai Omakoira –järjestelmän Tapahtuma-kalenterista.

 

Terveisin

Sinikka Suntiola, sihteeri