Jäsentiedote 5.12.2020

Hyvää joulun odotusta teille kaikille!
 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin

Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun/koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille, Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle. Huom! Vuoden 2020 osalta ko. anomuksien on oltava sihteerillä 14.12.2020 mennessä. 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.5. – 31.7.2021
Ko. ajalle olevat koe- ja kurssianomukset on tehtävä SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koe- ja kurssianomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoirajärjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 3.10.2019 muutti koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöintiohjetta siten, että jatkossa koetoimitsijan pätevyys on voimassa toistaiseksi. Muutos on tullut voimaan 1.1.2020. Tämä viiden vuoden voimassaoloaika päätettiin poistaa. Muutos koskee sekä nykyisiä että tulevia koetoimitsijoita.
 

NUORISOTOIMENKOORDINAATTORI
Mona Brohm toimii kennelpiirin nuorisotoimenkoordinaattorina. Hänen yhteystiedot: 040 774 1615, mona.brohm@gmail.com

Toimintakertomus vuodelta 2020, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
Pyytäisin teiltä, aluekouluttajat, piirikouluttajat, jaostonvetäjät, haavoittuneen hirvieläimen jälj.ohjaalta seuraavaa, toimittaisitteko tiedot 31.12.2020 mennessä allekirjoittaneelle: toimintakertomus vuodelta 2020, talousarvio vuodelle 2021, käytävä ilmi tulot ja menot, toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Jaostojen osalta varsinkin toimintasuunnitelmaa / talousarviota suunniteltaessa huomioitava, että jaostojen toiminta koskee kaikkia eri yhdistyksissä toimivia henkilöitä, ei vain jotain ”pientä piiriä”. Toimintakertomus on jaoston toimintakertomus, ei minkään erillisen yhdistyksen. Osallistujamäärät on syytä laittaa toimintakertomukseen, jotta näemme minkä verran osallistujia tapahtumaa kohden on ollut. 
 

SSKP:n kennelpiirin hallituksen päätös 19.4.2010 koskien jaostoja: Jaoston täytyy pyrkiä takaamaan se, että kaikille eritasoisille harrastajille järjestetään harjoittelu mahdollisuuksia. SM –tason koulutus ei kuulu kennelpiirille, eikä kennelpiiri myönnä varoja ko. koulutukseen. Yleinen käytäntö on se, että jokainen vastaa itse kustannuksista koiran koulutuksessa / kilpailemisessa. Kursseille ja seminaareille, jotka ovat avoinna kaikille harrastajille, myönnetään harkitusti avustus. Lisäksi on suositeltavaa, että piirin jaostojen ja jäsenyhdistysten järjestämät tilaisuudet pidetään kennelpiirin alueella. 
 

Koulutusohjaajakorttien uusiminen
Koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2020.  Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palvelus-koiraliiton (TOKO, Rallytoko ja koiratanssi), Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan. Koulutusohjaajakorteissa ei ole enää valokuvaa eikä varsinaista voimassaolo vuosia vaan allekirjoituspäivästä lähtien viisi vuotta voimassa. Ns. vanhat kortit ovat voimassa siihen asti, kun ovat nyt voimassa. Koetoimitsijoiden tiedot on siirretty Omakoiraan ja pystytte hallinnoimaan yhteystietojanne Omakoiran kautta, ts. kaikki osoitetiedot jne. päivittyvät sen kautta.
Korttien uusinta tapahtuu 27. – 31.12.2020 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite.  Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska uudet kortit eivät ole käytettävissä aikaisemmin. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta. 

 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä
Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväksyy/myöntää yllämainitut kortit jälkikäteen, lukuun ottamatta edellisessä kohdassa olleita järjestöjä. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan.  Koetoimitsijakortin omaavien henkilöiden korttipätevyys löytyy myös Omakoirasta, osalla onkin käytössä jo mobiiliversio kortista.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:
1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa.
2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle.
3) Anoa ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. 

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset
Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:30 välisenä aikana, 03 734 5041. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla.
HUOMIO! Ulkomuototuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Tarvike- ja telttavaraukset hoitaa Erika Häkkinen 045 1144954, ei tekstiviestejä, ei sähköpostiviestejä.
Tämä muutos tehtiin sen vuoksi, että teltat ja tarvikkeisto on yhdistetty uuteen varastotilaan ja on huomattavasti parempi, että yksi henkilö hoitaa varaukset keskitetysti.
Tarvikevarasto: Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Varaukset on tehtävä
viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska tarvikkeiden luovutus on. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.
Teltat: Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 0451144954 ilt., ei tekstiviestejä tms. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa
Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta. Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta. 

Nettisivujen ylläpito
Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Gustafsson, 040 530 2240, tuiskumiett@gmail.com

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Sihteerin tavoittaa parhaiten ma – pe klo 16: – 3017:30, puh. 03 734 5041 ei viestejä. Sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi

Seuraava jäsentiedote Seuraava jäsentiedote lähetetään tammi-helmikuussa 2021.

Hyvää Joulun odotusta teille kaikille!

Sinikka Suntiola,  sihteeri

Ps. kannattaa seurata kennelpiirin nettisivustoa, koska sinne päivitetään ajankohtaiset asiat.