Jäsentiedote 29.9.2018

Oikein hyvää syksyä teille kaikille!

 

Kennelpiirin nettisivut
Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira –järjestelmän kautta. Poikkeuksena ovat koko kauden kestävät kokeet, niitä ei ole voitu anoa Omakoira –järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira –järjestelmään. Mikäli sihteeri / puheenjohtaja ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse (sinikka.suntiola@phnet.fi).  

 

Sihteeri lomailee
Sihteeri ei ole tavoitettavissa ajalla 6.10. – 15.10.2018. Ajalla 6.10. – 7.10. olen sähköpostin tavoitettavissa, mutta ajalla 8.10. – 15.10.18 en lainkaan.

 

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset
Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:45 välisenä aikana, 03 7345041. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

 

Tarvikevarasto
Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen 040 7690927, viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska on tarvikkeiden luovutus / palautus. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

 

Teltat
Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 0451144954 iltaisin, ei tekstiviestejä eikä sähköpostitse. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska on telttojen luovutus / palautus. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

 

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa
Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta. Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta.

 

Koirapuistojen hoito vuodelle 2019
Lahdessa on seitsemän koirapuistoa, joiden hoidosta maksetaan kulukorvausta 50 €/kk/puisto. Vuoden lopussa umpeutuu näiden puistojen hoito. Koirapuistot ovat seuraavat: Laune, Nastola, Paavola, Riihelä (Erviän puisto), Rekolanpohja, Tapanila, Tanssimäki ja Ulaaninkatu (Metsä-Hennala). Hakuaika alueiden hoitoon päättyy 30.11.2018, hakemukset allekirjoittaneelle, Sinikka Suntiola sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi. Tiedustelut: Auvo Rahkola, 050 5556839.

 

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien uusiminen
Koetoimisija- ja koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2018.  Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palveluskoiraliiton (TOKO, Rallytoko ja koiratanssi), Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Toimitsijakortin haltijoiden ja koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan.

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorteissa ei ole enää valokuvaa eikä varsinaista voimassaolo vuosia vaan allekirjoituspäivästä lähtien viisi vuotta voimassa. Ns. vanhat kortit ovat voimassa siihen asti, kun ovat nyt voimassa. Koetoimitsijoiden tiedot on siirretty Omakoiraan ja pystytte hallinnoimaan yhteystietojanne Omakoiran kautta, ts. kaikki osoitetiedot jne. päivittyy sen kautta.

Korttien uusinta tapahtuu 27. – 31.12.2018 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite.  Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska uudet kortit eivät ole käytettävissä aikaisemmin. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta.

 

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien myöntämisestä
Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväkyy / myöntää yllämainitut kortit jälkikäteen, lukuun ottamatta edellisessä kohdassa olleita järjestöjä. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan.  Koetoimitsijakortin omaavien henkilöiden korttipätevyys löytyy myös Omakoirasta, osalla onkin käytössä jo mobiiliversio kortista.

 

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa.
2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle.
3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon.

Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväksyy / myöntää yllämainitut kortit jälkikäteen. SKL:n jäsenenä olevan palkintotuomarin pätevyys tallennetaan myös Omakoiraan ja osalla onkin jo käytössä mobiiliversio palkintotuomarikortista.

 

Kennelpiirin avustukset piirinmestaruuskokeisiin sekä SKL:n lohkovalinta- ja Suomen Mestaruuskokeisiin
Salpausselän Kennelpiiri ry:n vuosikokous hyväksyi ko. asian 8.3.2017. Kennelpiiri korvaa vain yhden koemaksun / koira, ts. joko lohkovalintakokeen maksun tai virallisen SM:n kokeen maksun. Kennelpiirin nettisivustolle laitetaan lomake, joka on täytettävä ja liitettävä mukaan pyydetyt tiedot. Lomakkeet lähetetään kennelpiirin sihteerille Sinikka Suntiolalle, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Hän toimittaa ne sitten kennelpiirin rahastonhoitajalle.

 

Koepöytäkirjoista
Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa / peruutusta. Siirto / peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa) voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä / peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen on koepöytäkirja kokeen siirrosta / peruutuksesta on aina ilmoitettava viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne. SKL:lta on tullut pyyntö: koetoimitsijan tiedot jäsennumeron kanssa on merkittävä koepöytäkirjaan.

 

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.5. – 31.7.2019
Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.12.2018 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koeanomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoirajärjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Koetta anottaessa koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva koetoimitsijakortti ko. koemuotoon, ylituomarikortti käy, mutta sama henkilö ei voi olla kyseisessä kokeessa sekä ylituomari ja koetoimitsija. Koetoimitsijalla on oltava myös voimassa oleva SKL:n jäsenyys, muutoin koe ei ole virallinen. Mikäli kokeet anotaan ”vanhanaikaisesti” paperilomakkeella, niin koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava mukaan – SKL:n jäsenyyden tarkistusta varten.

 

Nettisivujen ylläpito
Sivujen ylläpito ja päivitys (HUOM! ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Miettinen, 040 5302240, tuiskumiett@gmail.com

 

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

 

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Sihteerin sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi

 

Seuraava jäsentiedot lähetetään marras-joulukuussa 2018.

Sinikka Suntiola
sihteeri