Jäsentiedote 23.10.2017

Oikein hyvää syksyä teille kaikille!

Kennelpiirin nettisivut

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka. Koe- ja kurssikalenteri päivittyvät Tapahtumakalenteriin suoraan Omakoira–järjestelmän kautta. Poikkeuksena ovat koko kauden kestävät kokeet, niitä ei ole voitu anoa Omakoira–järjestelmän kautta. Mikäli yhdistyksessä tapahtuu toimihenkilö muutoksia, niin pyytäisin tekemään muutokset Omakoira–järjestelmään. Mikäli sihteeri ei ole SKL:n jäsen, niin hän ei pääse tekemään muutoksia. Yhdistyksessä olisi hyvä olla sellainen henkilö, jolle voidaan antaa oikeudet muutosten tekoon. Tällöin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen sähköpostitse. 

Koirapuistojen hoito vuodelle 2018

Lahdessa on seitsemän koirapuistoa, joiden hoidosta maksetaan kulukorvausta 50 €/kk/puisto. Vuoden lopussa umpeutuu näiden puistojen hoito. Koirapuistot ovat seuraavat: Laune, Paavola, Riihelä (Erviän puisto), Rekolanpohja, Tapanila, Tanssimäki ja Ulaaninkatu (Metsä-Hennala). Uusin tulokas koirapuistoihin on Nastolassa. Hakuaika alueiden hoitoon päättyy 30.11.2017, hakemukset allekirjoittaneelle, Sinikka Suntiola sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi. Tiedustelut: Auvo Rahkola, 050 555 6839

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien uusiminen

Koetoimisija- ja koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2017.  Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palveluskoiraliiton (TOKO, Rallytoko ja koiratanssi), Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Toimitsijakortin haltijoiden ja koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan.

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorteissa ei ole enää valokuvaa eikä varsinaista voimassaolo vuosia vaan allekirjoituspäivästä lähtien viisi vuotta voimassa. Ns. vanhat kortit ovat voimassa siihen asti, kun ovat nyt voimassa. Koetoimitsijoiden tiedot on siirretty Omakoiraan ja pystytte hallinnoimaan yhteystietojanne Omakoiran kautta, ts. kaikki osoitetiedot jne. päivittyy sen kautta.

Korttien uusinta tapahtuu 28. – 31.12.2017 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite.  Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska uudet kortit eivät ole käytettävissä aikaisemmin. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta.

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien myöntämisestä

Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväkyy / myöntää yllämainitut kortit jälkikäteen, lukuun ottamatta edellisessä kohdassa olleita järjestöjä. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan.

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoa ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan. Kennelpiirin sihteeri on saanut oikeuden kirjoittaa ko. kortit heti niiden saavuttua ja kennelpiirin hallitus hyväkyy / myöntää yllämainitut kortit jälkikäteen

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomuksiin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Uutena ansiomerkkinä on tullut pronssinen ansiomerkki. Tutustukaa ansiomerkkianomuksien perusteisiin osoitteessa: SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Tämän vuoden anomukset on oltava kennelpiirillä 30.11.2017 mennessä, piiri käsittelee ne joulukuussa ja toimittaa ne 31.12.2017 mennessä SKL:lle. Mikäli haette ansiomerkkiä, on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat, koska kennelpiirissä niitä ei täydennetä.

Renkomäen hallin ja kokoustilan varaukset

Sinikka Suntiola hoitaa kokoustilan ja hallin varaukset. Varauksia ei voi tehdä sähköpostitse lainkaan, ainoastaan puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 16:30 – 17:45 välisenä aikana, 03 734 5041. Renkomäen hallin säännöt ovat piirin nettisivuilla. HUOMIO! Tuomarikoulutusta varten täytyy varata halli ja kokoustila.

Tarvikevarasto

Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (

Teltat

Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Erika Häkkiseen 045 114 4954. Varaukset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta ja aina sovitaan etukäteen, koska telttojen luovutus on. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa

Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta.

Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta.

Nettisivujen ylläpito

Sivujen ylläpito ja päivitys (ei koulutus-, kurssi- ym. tiedusteluja): Tuija Miettinen, 040 530 2240, tuiskumiett@gmail.com

Kennelpiirin nettisivut löytyvät osoitteesta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa / peruutusta. Siirto / peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa) voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä / peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen on koepöytäkirja kokeen siirrosta / peruutuksesta on aina ilmoitettava viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne. SKL:lta on tullut pyyntö: koetoimitsijan tiedot jäsennumeron kanssa on merkittävä koepöytäkirjaan.

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.5. – 31.7.2018

Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.12.2018 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koeanomukset Omakoira-järjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoira-järjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Koetta anottaessa koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva koetoimitsijakortti ko. koemuotoon, ylituomarikortti käy, mutta sama henkilö ei voi olla kyseisessä kokeessa sekä ylituomari ja koetoimitsija. Koetoimitsijalla on oltava myös voimassa oleva SKL:n jäsenyys, muutoin koe ei ole virallinen. Mikäli kokeet anotaan ”vanhanaikaisesti” paperilomakkeella, niin koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava mukaan – SKL:n jäsenyyden tarkistusta varten.

Seuraava jäsentiedot lähetetään marras-joulukuussa 2017.

Sinikka Suntiola, sihteeri