Jäsentiedote 21.9.2015

Hyvää loppusyksyä teille kaikille!

 

Kennelpiirin sihteeri lomailee!

Sihteeri ei ole tavoitettavissa lainkaan ajalla 24.9. – 5.10.2015 välisenä aikana.

 

Koirapuistojen hoito vuodelle 2016

Lahdessa on viisi koirapuistoa, joiden hoidosta maksetaan kulukorvausta

50 €/kk/puisto. Vuoden lopussa umpeutuu näiden puistojen hoito. Koirapuistot ovat seuraavat: Laune, Paavola, Riihelä (Erviän puisto), Rekolanpohja, Ulaaninkatu (Metsä-Hennala) ja Tanssimäki. Hakuaika alueiden hoitoon päättyy 30.11.2015, hakemukset allekirjoittaneelle, osoitetiedot yllä tai sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi. Tiedustelut: Jaakko Talvinen 0400 886070.

 

Tottelevaisuuskokeet, rallytoko ja koiratanssi vuoden 1.1.2016 alkaen

Ko. kokeet siirtyvät SKL:ta Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallintaan. Kennelpiiriin ei ole vielä tullut varsinaisia ohjeita toimitsija- / koetoimitsijakorttien siirtämisestä. Tämän asian suhteen tiedotan yhdistyksiä menettelytavoista. ”Vanhentuvat” kortit uusitaan kuitenkin vielä kennelpiirin kautta, ei uuden järjestön kautta. Tämä asian suhteen on ainakin tässä vaiheessa sovittu toimittavan näin.

Vuoden 2016 kokeet myöntää ko. kokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitto ry, anominen tapahtuu kuitenkin vielä siirtymisvaiheessa Omakoira –järjestelmän kautta. Tämä tiedoksi asiasta tässä vaiheessa.

 

Toimitsija- ja koulutusohjaajakorttien uusiminen

Toimisija- ja koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2015 Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Toimitsija-kortin haltijoiden ja koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan.

Toimitsija- ja koulutusohjaajakorteissa ei ole enää valokuvaa eikä varsinaista voimassaolo vuosia vaan allekirjoituspäivästä lähtien viisi vuotta voimassa. Ns. vanhat kortit ovat voimassa siihen asti, kun ovat nyt voimassa.

Korttien uusinta tapahtuu 28. – 31.12.2015 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite ja tieto siitä, saako tiedot laittaa piirin nettisivustolla). Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska uudet kortit eivät ole käytettävissä aikaisemmin. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta.

Huomio! SKL:n TOKO –toimikunta on laatinut lomakkeita ko. lajin koulutusohjaajia ja koetoimitsijoita varten. Ne lomakkeet tullaan laittamaan myös kennelpiirin sivustolle. Ko. lomakkeet ovat erittäin hyvä, kun tulee korttien uusiminen kyseeseen jatkossa.

 

Koetoimitsija- ja koulutusohjaajakorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta edellisessä kohdassa olleita järjestöjä. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Hollolaan.

 

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoa ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta, eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan.

 

SKL:n ansiomerkkianomukset

SKL:n ansiomerkkianomusten on oltava allekirjoittaneella 30.11.2015 mennessä. Onko yhdistyksissänne sellaisia henkilöitä, joille ansiomerkkiä voisi hakea. SKL myöntää vuosittain arviolta 2 - 3 ansiomerkkiä / kennelpiiri, joten niitä myönnetään vain tosi ansioituneille. SKL:n osoitteesta, www.kennelliitto.fi -> lomakkeet ja säännöt -> jäsenyhdistykset -> yhdistyslomakkeet -> ansiomerkkianomus ja ohje, löytyy lomakkeet ja edellytykset. Se on kuitenkin todettava, että anottavalla on toiminnan oltava ollut valtakunnallista, pelkästään ”paikallistason” toiminta ei oikein riitä. Mikäli haette jollekin ansiomerkkiä on lomakkeesta täytettävä kaikki kohdat.

 

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa

Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden / koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luon-nosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta.

Hallivuorot syksy 2014 – kevät 2015 löytyvät kennelpiirin nettisivustolta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä / roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta.

 

Hallivaraukset: Leila Tikkanen 0400 748078, ei varauksia sähköpostilla.

Kokoustilavaraukset: ma – pe, klo 16.30 – 18 välisenä aikana Sinikka Suntiola (03) 7345041, ei varauksia sähköpostilla. Ulkomuototuomarikoulutuksia, tms.,  varten on varattava halli, koska kokoustila ei käy yksin tähän tarkoitukseen.

Tarvikevarasto Kennelpiirillä on kokeita / näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (03) 7515412, mielellään viimeistään 1 – 2 viikkoa ennen tarvetta. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Jaakko Talviseen 0400 886070. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

 

Nettisivujen ylläpito

Tuija Miettinen toimii kennelpiirin nettisivujen ylläpitäjänä. Häneen yhteys: tuisku-m@phnet.fi tai Tuija Miettinen puh: 040 530 2240. Kennelpiirin nettisivujen osoite: www.kennelpiiri.fi/salpausselka.

Sivuille pyritään laittamaan kaikki uusi tieto. Yksi pyyntö yhdistyksille, päivittäkää sivujanne, osalla tosi vanhoja tietoja ja tehkää muutokset myös SKL:n Omakoira –järjestelmään. Mikäli ette ole SKL:n jäseniä, niin laittakaa tiedot allekirjoittaneelle päivittämistä varten.

Koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa / peruutusta.Siirto / peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitolle (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa) voimassa olevia määräaikais-ilmoituksia noudattaen. Siirretystä / peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen on koepöytäkirja kokeen siirrosta / peruutuksesta on ilmoitettava viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne. SKL:lta on tullut pyyntö: koetoimitsijan tiedot jäsen-numeron kanssa on merkittävä koepöytäkirjaan.

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.5. – 31.7.2016

Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.12.2015 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koeanomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoirajärjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Koetta anottaessa koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva koetoimitsijakortti ko. koemuotoon, ylituomarikortti käy, mutta sama henkilö ei voi olla kyseisessä kokeessa sekä ylituomari ja koetoimitsija. Koetoimitsijalla on oltava myös voimassa oleva SKL:n jäsenyys, muutoin koe ei ole virallinen. Mikäli kokeet anotaan ”vanhanaikaisesti” paperilomakkeella, niin koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava mukaan – SKL:n jäsenyyden tarkistusta varten.

 

Kokeet ajalle 1.1. – 30.4.2016 ja loppuvuoden 2015 kurssit päivitetty myös piirin sivuille

Tarkemmat tiedot hyväksytyistä kokeista löytyvät Omakoira –järjestelmän Tapahtuma-kalenterista.

 

Ajokokeet / Koepöytäkirjat lähetetään: Nora Jari, Mäntytie 3, 19700 Sysmä, 040 562 5276, jari.nora@phnet.fi

Kanakoirien erikoiskoe / Koepöytäkirjat lähetetään: Sanna Aalto, Kalamajantie 1786, 12750 Pilpala, 045 1114248, aaltosylvi@gmail.com

Luolakoirien taipumuskoe / Koepöytäkirjat lähetetään: Karoliina Viitamäki, Linjatie 7, 15560 Nastola, 044 359 8930, mikromanian@gmail.com

 

 

 

Terveisin

Sinikka Suntiola, sihteeri

PS. Seuraava jäsentiedote lähetetään marraskuussa 2015