Jäsentiedote 20.11.2015

Hyvää joulun odotusta teille kaikille!

Koe- ja kurssianomukset ajalle 1.5. – 31.7.2016

Ko. ajalle olevat koeanomukset on tehtävä pääsääntöisesti SKL:n Omakoira-järjestelmän kautta, tarvittaessa myös ”vanhanaikaisesti”, paperiversiot lähetettävä kirjallisesti 31.12.2015 mennessä Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Kurssianomukset lähetetään ko. ajankohtaan mennessä kirjallisesti sihteerille. Anomuksista on käytävä ilmi mistä on kyse ja missä ja milloin koe/kurssi järjestetään. Mikäli kennelpiirin toimitiloja tarvitaan ko. tilaisuutta varten, ne on varattava ennen anomuksen täyttämistä sihteeriltä, yhteystiedot tiedotteessa. Automaattisia varauksia ei suoriteta. Koeanomukset Omakoirajärjestelmään voi tallentaa yhdistyksen pj tai sihteeri tai henkilö, jolle on annettu oikeudet ko. tallennuksia varten. Se etu Omakoirajärjestelmän käytössä on, että ylituomaritiedot ovat siellä ajan tasalla.

Koetta anottaessa koetoimitsijalla on oltava voimassa oleva koetoimitsijakortti ko. koemuotoon, ylituomarikortti käy, mutta sama henkilö ei voi olla kyseisessä kokeessa sekä ylituomari ja koetoimitsija. Koetoimitsijalla on oltava myös voimassa oleva SKL:n jäsenyys, muutoin koe ei ole virallinen. Mikäli kokeet anotaan ”vanhanaikaisesti” paperilomakkeella, niin koetoimitsijan SKL:n jäsennumero on laitettava mukaan – SKL:n jäsenyyden tarkistusta varten. Koeanomuksessa on oltava myöskin ilmoittautumisten vastaanottajan osoitetiedot. Omakoira –järjestelmä vaatii kaikki tiedot, tämän vuoksi olisi parempi, että SKL:n jäsennumero on merkittynä. EI-SKL:n jäsenen tiedot on täytettävä täydellisesti.

 

Koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjojen täytyy olla SKL:ssa kahden viikon sisällä kokeen järjestämisestä, asia koskee myös kokeen siirtoa/peruutusta. Siirto/ peruutus on aina välittömästi ilmoitettava kirjallisesti koeluvan myöntäneelle kennelpiirille tai liitoille (tarkoittaa Palveluskoiraliittoa, Vinttikoiraliittoa ja Agilityliittoa) voimassa olevia määräaikaisilmoituksia noudattaen. Siirretystä/peruutetusta kokeesta siirtosyineen on aina mainittava kokeen koepöytäkirjassa. Toisin sanoen koepöytäkirja kokeen siirrosta/peruutuksesta on ilmoitettava viikon kuluessa kokeen päättymisestä. Informoikaa asiasta jäsenistöänne. Koetoimitsijan tiedot jäsennumeron kanssa on merkittävä koepöytäkirjaan.

 

Toimintakertomus vuodelta 2015, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Pyytäisin teiltä, aluekouluttajat, piirikouluttajat, jaostonvetäjät, haavoittuneen hirvieläimen ja jäljestysohjaajat seuraavaa. Toimittaisitteko tiedot 7.1.2016 mennessä allekirjoittaneelle:

  • toimintakertomus vuodelta 2015
  • talousarvio vuodelle 2016, käytävä ilmi tulot ja menot
  • toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Jaostojen osalta varsinkin toimintasuunnitelmaa/talousarviota suunniteltaessa huomioitava, että jaostojen toiminta koskee kaikkia eri yhdistyksissä toimivia henkilöitä, ei vain jotain ”pientä piiriä”. Toimintakertomus on jaoston toimintakertomus, ei minkään erillisen yhdistyksen. Osallistujamäärät on syytä laittaa toimintakertomukseen, jotta näemme minkä verran osallistujia tapahtumaa kohden on ollut.

 

SSKP:n kennelpiirin hallituksen päätös 19.4.2010 koskien jaostoja:

Jaoston täytyy pyrkiä takaamaan se, että kaikille eritasoisille harrastajille järjestetään harjoittelu mahdollisuuksia. SM–tason koulutus ei kuulu kennelpiirille, eikä kennelpiiri myönnä varoja ko. koulutukseen. Yleinen käytäntö on se, että jokainen vastaa itse kustannuksista koiran koulutuksessa/ kilpailemisessa. Kursseille ja seminaareille, jotka ovat avoinna kaikille harrastajille, myönnetään harkitusti avustus. Lisäksi on suositeltavaa, että piirin jaostojen ja jäsenyhdistysten järjestämät tilaisuudet pidetään kennelpiirin alueella.

Lähettäisittekö ko. tiedot joko sähköpostilla sinikka.suntiola@phnet.fi tai osoitteeseen Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola.

 

Tottelevaisuuskokeet, rallytoko ja koiratanssi vuoden 1.1.2016 alkaen

Ko. kokeet siirtyvät SKL:ta Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallintaan. ”Vanhentuvat” kortit uusitaan kuitenkin vielä kennelpiirin kautta, ei uuden järjestön kautta. Tämä asian suhteen on ainakin tässä vaiheessa sovittu toimittavan näin.

Kennelpiiri kokoaa tottelevaisuuskokeisiin ja –koulutuksiin liittyvät kortinhaltijoiden tiedot yhteen ja toimittaa ne sitten Suomen Palvelukoiraliitolle vuoden vaihteessa.  Pyydän yhdistyksiä kokoamaan tiedot seuraavien pätevyyksien omaavilta henkilöiltä: tottelevaisuuskoulutusohjaaja, tottelevaisuuskokeen koetoimitsija ja liikkeenohjaaja. Ko. henkilöiltä tarvitaan SKL:n jäsennumero, tarkat yhteystiedot (osoite + postinumero + puhelinnumero + mahdollinen sähköpostiosoite) ja se tärkein, mistä pätevyydestä on kyse.

(MALLI: Lilli Mäyräkoiranen, SKL 1234567, Mäyräkoirantie 1 A, 00900 Mäyräkoiranen, puh 040010101, lilli.mayrakoiranen@mayranen.com:  Toko koulutusohjaaja, liikkeenohjaaja, Toko koetoimitsija).  Tarvitsen tiedot 30.12.2015 mennessä mieluiten sähköisessä muodossa, sinikka.suntiola@phnet.fi. Korttiuusinnat ilman muuta yhdistyspuollon kanssa kirjeitse.

Vuoden 2016 kokeet myöntää ko. kokeiden osalta Suomen Palveluskoiraliitto ry, anominen tapahtuu kuitenkin vielä siirtymisvaiheessa Omakoira –järjestelmän kautta.

 

Toimitsija- ja koulutusohjaajakorttien uusiminen

Toimitsija- ja koulutusohjaajakorttien voimassaoloaika päättyy osalla 31.12.2015. Kortit uusitaan siten, että yhdistykset kokoavat uusittavat kortit yhteen (ei koske Suomen Palveluskoiraliiton, Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Agilityliiton alaisia kortteja) ja toimitetaan yhdistyksen puollolla varustettuna allekirjoittaneelle, mukaan myös yhteystiedot ja SKL:n jäsennumero, ilman ko. numeroa korttia ei uusita. Toimitsijakortin haltijoiden ja koulutusohjaajien on oltava SKL:n jäseniä ja jäsenmaksu on oltava maksettuna. Yksittäisiä, ilman puoltoa varustettuja kortteja ei uusita. Muistakaa sellainen seikka uusinnassa, että se kortti ei ole pelkästään ns. vapaakortti näyttelyihin vaan se edellyttää toimintaa. Miksi puoltaa uusimista henkilöille, jotka eivät kouluta eivätkä toimi lainkaan.

Toimitsija- ja koulutusohjaajakorteissa ei ole enää valokuvaa eikä varsinaista voimassaolo vuosia vaan allekirjoituspäivästä lähtien viisi vuotta voimassa. Ns. vanhat kortit ovat voimassa siihen asti, kun ovat nyt voimassa.

Korttien uusinta tapahtuu 28. – 31.12.2015 välisenä aikana eli tuona ajankohtana yhdistykset toimittavat uusittavat kortit allekirjoittaneelle yhdistyksen puollolla varustettuina. Mukaan on laitettava uusittavan kortin tiedot eli mistä kortista on kyse ja myös SKL:n jäsennumero + yhteystiedot (puh.nro ja mahdollinen sähköpostiosoite ja tieto siitä, saako tiedot laittaa piirin nettisivustolla). Älkää lähettäkö korttiuusintoja yhtään aikaisemmin, koska uudet kortit eivät ole käytettävissä aikaisemmin. Uusitut kortit lähetän takaisin yhdistyksen sihteerille. Mikäli korttien uusinta-anomuksissa ei ole tarvittavia tietoja, palautan ne takaisin uusimatta.

 

Koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja palkintotuomarikorttien myöntämisestä

Kennelpiirin hallitus myöntää yllämainitut kortit lukuun ottamatta edellisessä kohdassa olleita järjestöjä. Korttianomuksissa on oltava ehdottomasti Salpausselän Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksen puolto. Puollon saa kirjoittaa vain ja ainoastaan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Ilman puoltoa olevat kortit palautetaan lähettäjälle käsittelemättömänä. Muistuttakaa tästä asiasta jäsenistöänne. Korttianomukset lähetetään allekirjoittaneelle Nastolaan.

 

Palkintotuomarikorttianomuksissa on kolme eri vaihtoehtoa:

1) Anoja on SKL:n jäsen, hän ei tarvitse yhdistyspuoltoa, SKL:n jäsennumero on oltava kortissa. 2) anoja hakee esim. hirvenhaukkukokeisiin liittyvää korttia ja hän ei ole SKL:n jäsen, hän on esim. SHHJ:n jäsen, ko. järjestön jäsenmaksukuittikopio korttianomuksen mukaan riittää, ei tarvetta yhdistyspuollolle. 3) Anoja ei täytä kahta ensimmäistä vaatimusta eli ei ole SKL:n tai harrastusmuotoon liittyvän rotujärjestön jäsen, hän tarvitsee jäsenyhdistyspuollon. Tämän jälkeen kortit tulevat allekirjoittaneelle Hollolaan.

 

Renkomäen halli Simolankatu 2:ssa

Pysäköintiä ajatellen tilaisuuden/koulutuksen vastuuhenkilön on oltava paikalla ajoissa, koska autoja EI SAA PYSÄKÖIDÄ minnekään muualle kuin Simolankatu 2:n pihaan. Simolankadun ympäristö kuuluu pysäköintivalvonnan piiriin. Emmehän halua mitään riitoja naapuruston kanssa. Koiria ei saa myöskään laskea aidan ulkopuolelle eikä koiria saa ulkoiluttaa Simolankadulla. Koiran jätökset on kerättävä pois luonnosta roskikseen, myös Renkomäen hallin pihasta.

Hallivuorot syksy 2015 – kevät 2016 löytyvät kennelpiirin nettisivustolta: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Renkomäen hallille ei saa jättää jätteitä/roskia, vaan ne on vietävä jokaisen tilaisuuden jälkeen roskikseen. Lajittelua on noudatettava. Mikäli tilaisuuden järjestäjä jättää tilat epäsiistiksi, voidaan heiltä evätä jatkossa toimitilojen käyttö ja laskuttaa siivouksesta.

 

Hallivaraukset: Leila Tikkanen 0400 748078, ei varauksia sähköpostilla.

Kokoustilavaraukset: ma – pe, mieluiten klo 16.30 – 18 välisenä aikana Sinikka Suntiola (03) 7345041, ei varauksia sähköpostilla. Ulkomuototuomarikoulutuksia varten on varattava halli, koska kokoustila ei käy yksin tähän tarkoitukseen.

Tarvikevarasto: Kennelpiirillä on kokeita/näyttelyitä varten tarvikkeita: pöytiä, tuoleja, sijoitusta osoittavat ”pystit”. Ottakaa yhteyttä Kalevi Jääskeläiseen (03) 7515412, mielellään viimeistään 1 – 2 viikkoa ennen tarvetta. Lyhyellä varoitusajalla ei voi varmistaa, että ko. tarvikkeita ei olisi varattu muille.

Teltat: Mikäli telttoja tarvitsette, niin yhteys Jaakko Talviseen 0400 886070. Tarkemmat ohjeet löytyvät kennelpiirin nettisivustolta.

Nettisivujen ylläpito Tuija Miettinen toimii kennelpiirin nettisivujen ylläpitäjänä. Hänen yhteystiedot ovat seuraavat: tuisku-m@phnet.fi tai Tuija Miettinen puh: 040 530 2240.  Kennelpiirin nettisivut: www.kennelpiiri.fi/salpausselka

Kennelpiirin posti on lähetettävä osoitteeseen: Sinikka Suntiola, Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola. Sihteerin tavoittaa parhaiten ma – pe klo 16.30 – 18, puh. (03) 7345041 ei viestejä. Sähköposti: sinikka.suntiola@phnet.fi.

 

Seuraava jäsentiedote

                           Seuraava jäsentiedote lähetetään tammi-helmikuussa 2016.

                           Hyvää Joulun odotusta teille kaikille!

                           Sinikka Suntiola, sihteeri