Avustukset kokeisiin

Avustukset arvokisoihin osallistujille 

Kennelpiiri avustaa vain Kennelliiton virallisten kilpailulajien osallistumismaksuja. Avustuksen myöntämiseksi  arvokisoihin osallistuvan koiran tulee asua vakituisesti Salpausselän Kennelpiirin toiminta-alueella. Lisäksi koiran ohjaajan tulee olla Salpausselän Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. 

SM-kokeen osallistumismaksu tai valinnaisesti lohkovalintojen osallistumismaksun korvaaminen 

Salpausselän Kennelpiiri korvaa osallistumismaksuja enintään 500 €/laji. Jos osallistuvien koirien yhteenlaskettu korvaussumma ylittää korvauskaton, saadaan koiraa kohti korvattava summa jakamalla korvauskaton summa osallistuvien koirien määrällä. Koirakohtainen korvaussumma on enintään kokeen osallistumismaksu. 

Osallistuja maksaa ensin itse osallistumismaksun ja hakee sen jälkeen avustusta Kennelpiiriltä. Hakemus tehdään  kennelpiirin laatimalla lomakkeella (hakemuslomake - pdf). Kennelpiirin lomakkeelle tehty avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin  sihteerille viimeistään 2 kuukauden kuluttua kokeen päättymisestä, kuitenkin viimeistään sen vuoden aikana, kun  koe on järjestetty. Anomukseen on liitettävä maksukuitti osallistumismaksusta ja ote kilpailukirjasta tai kokeen  ”luettelo” tms., josta käy ilmi, että avustusta hakeva koira on kilpaillut ko. kokeessa Salpausselän Kennelpiiri ry:n  edustajana. 

Joukkuekilpailuihin osallistumista ei tueta. Osallistumismaksujen tasokorotuksista tai taloustilanteen niin vaatiessa, alentamisesta, päättää kennelpiirin  hallitus.

Avustukset kokeiden järjestäjille 

Kennelpiiri avustaa vain Kennelliiton virallisten kilpailulajien koetoimintaa. Avustuksen myöntämiseksi kokeen  järjestäjänä tulee olla Salpausselän kennelpiirin jäsenyhdistys. Avustuksen myöntämisestä päättää kennelpiirin  hallitus. Mikäli avustuksen kohteena oleva koe perutaan, on yhdistys velvollinen palauttamaan saamansa  avustuksen kennelpiirille. Mikäli kokeet järjestetään vuorovuosin useamman Kennelpiirin yhteisinä kokeina,  korvataan Salpausselän Kennelpiirin järjestysvuorolla järjestettävät kokeet tämän ohjeen mukaisesti. Kennelpiirin  hallituksella on kokeen järjestäjän esittämästä erityisestä syystä oikeus korottaa korvaussummaa. Koetoiminnan  avustussummien tasokorotuksista tai taloustilanteen niin vaatiessa, alentamisesta, päättää kennelpiirin hallitus. 

SM-kokeet ja niiden lohkovalinnat, kotimaiset rodut  

Haukku–ottelu, Hirvenhaukku–ottelu, Kilpa-ottelu kokeiden järjestämisohjeen mukaan 

Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille hyvissä ajoin etukäteen.  Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä pankkiyhteystiedot. 

SKL:n viralliset SM- kokeet ja niiden lohkovalinnat tai niitä vastaavat kokeet 750 €/koepäivä 

Piirinmestaruuskokeet 150–500 €
Kennelliiton virallisten kilpailulajien piirinmestaruuskokeita tuetaan 20 €/osallistuva koira, jolla on oikeus kilpailla  piirinmestaruustittelistä. Maksimi avustussumma koetta kohti on 500 €, mutta aina kuitenkin vähintään 150 €. Rahallisen tuen lisäksi Kennelpiiri tarvittaessa lahjoittaa piirinmestareille kiertopalkinnon, jonka kokeen järjestäjä  noutaa kennelpiirin sihteeriltä ennen koetta. Kiertopalkinto luovutetaan piirinmestarille koepaikalla. Palkinnon  saaja vastaa palkinnon kaivertamisesta. 

EM/PM/MM-kokeet harkinnanvarainen hakemuksesta 
Kokeenjärjestäjä budjetoi koetapahtuman kulut ja päättää osallistumismaksuista. Vapaamuotoinen, kirjallinen  avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä pankkiyhteystiedot.