Kokeet

Allaolevasta linkistä pääset selaamaan Pohjois-Hämeen Kennelpiirin alueella olevat kokeet. Vuoden 2012 alusta kaikki kokeet ovat Omakoirajärjestelmän kautta anottuja ja näkyvät tapahtumakalenterissa.

Omakoiran tiedoista löydät myös tarkemmat tiedot kokeista!
 

SKL OMAKOIRA- JÄRJESTELMÄÄN

 

Vinttikoirakokeiden kilpailukalenterin löydät tämän linkin takaa ja tulospalvelun tästä

*************************************************************************

KOEANOMUKSET
Käsitellään jokaisessa koemuodossa sovitulla tavalla joko jaoston keskuudessa, yhteyshenkilön kautta tai kirjataan suoraan Omakoiraan. Koeanomukset hyväksyy kennelpiirin hallitus allaolevan aikataulun mukaisesti:

Kokeet 01.01. - 30.04. ajalle 30.08. mennessä
Kokeet 01.05. - 31.07. 31.12. mennessä
Kokeet 01.08. - 31.12. 31.03. mennessä

KOIRIEN IRTIPITOLUVAT RIISTANHOITOPIIRILTÄ
Kennelpiiri anoo yhteisanomuksena tarvittavat koirien irtipitoluvat riistanhoitopiiriltä. Anomukset tulee olla kennelpiirin sihteerillä 31.3. mennessä. Irtipitolupaa tarvitsevista kokeista täytetään Riistanhoitopiirin lomake . Lomake sekä tarvittavat liitteet maastoista toimitetaan määräaikaan mennessä kennelpiirin sihteerille (sihteeri@phkennelpiiri.fi).

Irtipitoluvan alaisten kokeiden yhteydessä tulee noudattaa huolellisuutta ja tarkkuutta koepaikkojen suhteen ja mm. eläinten rauhoitussäännösten suhteen. Muutoksista irtipitoluvan alaisten kokeiden yhteydessä tulee aina ilmoittaa välittömästi kennelpiirin sihteerille.

"Ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään. Velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä. (Metsästyslaki 51 §)

Koiran kouluttaminen, kokeiden järjestäminen ja irtipito muutenkin vaatii aina myös metsästysoikeuden haltijan tai maanomistajan luvan.

Hirvieläinten rauhoituksen estämättä saadaan hirvieläinten metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä joulukuun loppuun. Vastaavasti saadaan muuhun metsästykseen käytettävän koiran metsästyskokeita järjestää ja tällaista koiraa kouluttaa elokuun 20. päivästä helmikuun loppuun. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei vahingoiteta. (Metsästyslaki 52 §)

Suomen riistakeskus voi antaa luvan poiketa koiran kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi. Koirakokeen ja kouluttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden lisääntymisaikana häiritä. Lupia on myönnetty esimerkiksi noutajien ja seisojien vesikokeisiin.

  • Hakulomakkeessa on taulukko, joka pyydetään täyttämään huolellisesti erityisesti vesikokeiden osalta ottaen huomioon vesilintujen lisääntymisaikaiset rajoitukset. Asia on ohjeistettu hakulomakkeessa. Lisäksi hakijalta pyydetään tietoa liittyen hakemusalueen mahdollisesta sijoittumisesta Natura 2000 – verkostoon kuuluvalle alueelle. Suomen riistakeskus ei pääsääntöisesti myönnä koe- tai koulutuslupaa tällaiselle alueelle, jos kyseessä on erityinen linnustonsuojelualue.
  • Lupaan asetettavalla ehdolla ei myöskään sallita sellaista koulutusta tai koemuotoa, jossa toiminnan tarkoituksena on rauhoitettujen riistaeläinten tai muiden rauhoitettujen eläinten etsiminen, paikallistaminen, haukuttaminen tai ajo tai muu edellisiin verrattava häirintä. Tämä koskee ajanjaksoa 1.3. – 19.8. lukuun ottamatta pohjoisimpia kuntia (Enontekiö, Inari ja Utsjoki), joiden alueella riekon ja kiirunan pyynti on sallittua maaliskuun loppuun asti.

 

KOKEIDEN SIIRROT JA PERUUTUKSET
Mikäli koe joudutaan perumaan tai siirtämään, vastaava koetoimitsija on yhteydessä kyseisen lajin jaostoon/yhteyshenkilöön ja saa sitä kautta tarvittavat ohjeet. Varsinainen siirto/peruminen tehdään Omakoirassa kokeen tietoihin. Mikäli asian kanssa on ongelmia, ota yhteyttä sihteeriin. 

KOKEIDEN YLITUOMARIT
Kullakin ylituomarilla tulee olla SKL:n ja koemuodon rotujärjestön jäsenmaksu maksettu. Ylituomarien tulee käyttää koepöytäkirjassa nimenselvennyksen yhteydessä ylituomarinumeroaan.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy kokeet niihin nimetyille ylituomareille.