Koetoimitsijoiden koulutus- ja pätevöimisohje

KOETOIMITSIJOIDEN KOULUTUS- JA PÄTEVÖIMISOHJE

Hyväksytty Kennelliitossa 11.12.2019, voimassa 1.1.2020 alkaen.

Koulutuksen tarkoituksena on koetoiminnan yhtenäistäminen sekä koetoimitsijoiden tiedon ja taidon kehittäminen ja ylläpito. Kaikkiin kokeisiin on jo anomisvaiheessa nimitettävä vastaava koetoimitsija. Yllä mainitusta poiketen ei kokokauden kokeeseen tarvitse nimittää vastaavaa koetoimitsijaa.

KOETOIMITSIJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET JA KOULUTUS

Koulutukseen hakeutuvan henkilön on oltava Kennelliiton jäsen jo peruskurssille mentäessä ja hänen on omattava riittävä tietous omasta tai omista koemuodoistaan.

Vastaavan koetoimitsijan koulutus on kaksiosainen, se koostuu perusosasta sekä koemuotokohtaisesta osasta.

Koetoimitsijakoulutuksen perusosa

Koulutuksen järjestää Kennelliitto, kennelpiiri tai taho, jolle Kennelliitto on myöntänyt oikeuden järjestää koetoimitsijakoulutuksen perusosan. Koetoimitsijakoulutuksen perusosan kurssin johtajana toimii aluekouluttaja.

Koemuotoon liittyvä erikoiskoulutus.

Koulutuksen järjestää Kennelliitto tai Kennelliiton jäsenyhdistys. Koulutukseen pyrkivällä tulee olla Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus.

Koemuotokohtainen osa järjestetään koemuodosta vastaavan tahon laatiman koulutusohjeen mukaisesti. Koemuodosta vastaavien tahojen on toimitettava koemuotokohtaiset koulutusohjelmat tiedoksi Kennelliittoon Kouluttajan on oltava kyseisen koemuodon kokenut tuomari tai ylituomari.

PÄTEVÖINTI

Vastaava koetoimitsijapätevyys myönnetään, kun koulutettava on hyväksytysti suorittanut sekä koulutuksen perusosan että lajikohtaisen koulutuksen viiden vuoden aikana.

Pätevyys myönnetään, kun hakija on täyttänyt 18 vuotta.

Kennelpiirit/Palveluskoiraliitto/Vinttikoiraliitto/Agilityliitto myöntää koetoimitsijapätevyyden. Edellä mainitut tahot pitävät rekisteriä pätevöimistään koetoimitsijoista.

Pätevyyden myöntäjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa koetoimitsijapätevyys joko määräajaksi tai kokonaan.

OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Vastaava koetoimitsija on velvollinen noudattamaan tehtävässään ko. koemuodon sääntöjä ja ohjeita ja hänen on oltava toiminnassaan tasapuolinen sekä oikeudenmukainen.

Vastaava koetoimitsija valvoo muiden toimitsijoiden työskentelyä ja pyydettäessä antaa lausunnon kokeen kulusta tai järjestelyistä, mikäli kokeesta on tehty valitusmenettelyn mukainen valitus.

Vastaavan koetoimitsijan mahdollinen osallistuminen kokeeseen tai kilpailuun määritellään kunkin koemuodon säännöissä tai ohjeissa.

Vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Koetoimitsijan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä käyttäydyttävä muutoinkin asiallisesti. Hänen tulee osallistuessaan Kennelliiton alaiseen toimintaan noudattaa Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita