METSÄSTYSLAIN 52 §:N MUKAISET POIKKEUSLUVAT

Etelä-Hämeen kennelpiirin ohje irtipitolupien hakemisesta https://www.kennelpiiri.fi/etela-hame/uutiset/irtipitoluvat-kevaan-ja-kesan-2021-kokeille-haettava-oma-riista-palvelussa

Muistakaa hakea irtipitoluvat ennen kokeiden anomista ja laittakaa lisätietoja kohtaan maininta luvan saannista.

 

Riistakeskus muistuttaa irtipitoluvista seuraavaa:

***

Vuoden 2022 osalta on nyt tarpeen kiinnittää huomiota myös koirakokeita ja koulutuksia koskevien lupien täytäntöönpanoon. Lähtökohtaisesti nämä luvat voivat tulla voimaan sen jälkeen kun 30 päivän valitusaika ja tiedoksisaantiaika ovat kuluneet. Tiedoksisaantiaika on 3 päivää kun päätös toimitetaan sähköisesti ja 7 päivää jos maapostitse. Tästä on poikettu aiemmin joiltain osin, nämä luvat ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niiden toimeenpano yleisesti lainvoimaa vailla on perusteluiltaan vaikeaa. Jos hakemus ei saavu ajoissa eikä täytäntöönpanoaika ehdi umpeutua, lupa ei silloin ilman erityisperusteita tule voimaan kokeen aiottuna pitopäivänä.

Pyydämmekin ystävällisesti kaikkia hakijatahoja varautumaan siihen, että luvat haettaisiin niin ajoissa, että valitusajat ehtivät kulua. Tämän vuoksi kehotamme hakemaan luvat noin kahta kuukautta ennen tapahtumaa (kennelpiirien hakemissa ”yhteisluvissa” noin kahta kuukautta ennen ensimmäistä tapahtumaa). Perustelemme asian sillä, että kevään ruuhka-aikoina voidaan tarvita tavallista enemmän aikaa mahdollisten lisäselvitysten tekemiseen.

Pyydämme ystävällisesti myös viestimään tätä asiaa toimialueellanne koejärjestäjille. Tässä yhteydessä todettakoon jo aiemminkin esiintuotu: tapahtumalle voi hakea varapäivän ja/tai varapaikan, joka voidaan myöntää normaalimenettelyn puitteissa.

Jyri Rauhala

riistapäällikkö/jaktchef/executive manager
Suomen riistakeskus, Etelä-Häme

Tel.+358 29 431 2201 / puh. 029 431 2201
E-mail  jyri.rauhala@riista.fi 

***